Tổ Chức

TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

           I/ CHI BỘ ĐẢNG: GỒM 18 ĐẢNG VIÊN. BÍ THƯ CHI BỘ THẦY NGUYỄN VĂN TUYỀN

9

II/ BAN GIÁM HIỆU: GỒM 2 Đ/C

1/ HIỆU TRƯỞNG: THẦY NGUYỄN VĂN TUYỀN

2/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG: THẦY TRẦN DUY HƯNG

                                                         IMG_20160208_111248-1

III/ CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG: GỒM 34 CÔNG ĐOÀN VIÊN. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

THẦY NGUYỄN ĐỨC DUY.

11

IV/ NHÀ TRƯỜNG CÓ HAI TỔ CHUYÊN MÔN CHÍNH:

1/ TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, GỒM 14 THẦY CÔ, TỔ TRƯỞNG: CÔ ĐỖ THỊ SOI.

21

2/ TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI, GỒM 13 THẦY CÔ. TỔ TRƯỞNG: CÔ NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

27

V/ CHI ĐOÀN THANH NIÊN, GỒM 14 Đ/C . BÍ THƯ CHI ĐOÀN THẦY VŨ VĂN NGUYÊN

2

VI/ LIÊN ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH, GỒM 428 ĐỘI VIÊN/13 CHI ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH: THẦY PHẠM VĂN THUẦN

10